Återbruk i fokus

Hållbarhet är ordet på allas läppar just nu och det är tydligt att något måste göras för att vända den negativa utveckling vi ser i vår omvärld. Wikström AB har länge samarbetat aktivt med beställare för att skapa långsiktigt hållbara lösningar, och sedan en tid tillbaka har man märkt av ett ökat fokus på hållbarhet i projekten. Det finns många delar i en VVS-projektering där det går att göra skillnad hållbarhetsmässigt, men ett växande område är återbruk av befintliga VVS-komponenter och material.

Ökad andel återbrukat material

- Tidigare har många fastighetsägare valt att montera helt nytt material i samband med till exempel hyresgästanpassningar även i de fall befintligt material och inredning varit i bra skick och möjliga att återanvända. Vi ser en förändring i hela branschen kring detta just nu vilket är enormt glädjande. Det är ett arbete som alla behöver engagera sig i, säger Jens Karletorp, VD på Wikström AB.

En ökad andel återbrukade material ger en tydlig positiv miljöpåverkan och är därmed en viktig del i kommande projekteringar. Dels att kunna minska den resursanvändning och de energikrävande processer som krävs för att producera nya komponenter, dels för att minska mängden avfall som skickas till deponi eller förbränning, med minskade utsläpp som följd. I många fall kan det även vara mer kostnadseffektivt för kunden att använda återvunna och återbrukade komponenter jämfört med nya.

Underlätta framtida återbruk

Det är inte i alla fall som det är optimalt att återbruka i dagsläget, men man kan redan nu underlätta för framtida återbruk genom att aktivt göra rätt komponent- och systemval. Wikström har utvecklat egna verktyg för att enklare hitta vilka val som ger så låg klimatpåverkan som möjligt.

Det underlättar om beställaren har god kunskap om återbruk och redan vid upphandling kan efterfråga tjänster som återbruksinventering och ställer krav på redovisning av föreskrivna installationers klimatpåverkan.
- De kunder som avser att behålla fastigheten för förvaltning tänker oftast i ett lite längre perspektiv och ställer krav på projekteringen med utgångspunkt i lång livslängd, möjlighet till reparation, demonterbarhet etc. säger Henrik Quicklund, energiingenjör på Wikström AB.

Inte alla komponenter optimala för återbruk

Det är en stor utmaning att återbruka VVS-tekniska komponenter. Allt som återbrukas måste utgöra en del av ett helhetstänk, där systemet och anläggningen i övrigt även byggs runt de återbrukade delarna, så att det blir lätt att utföra service eller byte. Många äldre komponenter har sämre prestanda och i vissa fall är det därför mer fördelaktigt att investera i nya då de kan vara mer energieffektiva, ha bättre tryck och/eller flöden etc. Målet är alltid att åstadkomma en långsiktig hållbarhet i VVS-systemet och då vill man undvika sådant som att det är svårt att erhålla teknisk support eller att det inte går att få tag i reservdelar.

Inventering ett av de första stegen

Det finns som sagt en mängd faktorer att ta hänsyn till när man vill återbruka och därför inleds varje projekt med att göra en inventering av de komponenter som finns att tillgå.
- Först inventeras antal, fabrikat, modell, dimension, färg m.m. för att i nästa steg funktionstesta eller bedöma om ursprunglig kapacitet och tekniska specifikationer fortfarande gäller, förklarar Henrik. De produkter som bedöms uppfylla alla kriterier för återbruk är sedan viktiga att dokumentera i samband med projekteringen så att behov av rengöring, målning, speciella krav på placering eller annan anpassning förs vidare till installatören.

Projekteringsfasen viktig

Redan i projekteringsfasen finns mycket man kan göra för att minska klimatpåverkan och energianvändning på lång sikt. Vid tidig samverkan mellan arkitekt och VVS-konsult kan man tex reducera behovet av ombyggnation genom att ta hänsyn till befintliga installationer när man placerar ut nya rumsfunktioner. En annan viktig komponent för att skapa flexibilitet och anpassningsförmåga är att eftersträva tydlig och robust infrastruktur där kanaler och rörledningar kan överleva många hyresgäster utan att ombyggnad behövs.
- Det här är ju delar som vi haft med oss i tänket sedan länge, men att vi nu även växlar upp kring möjligheterna till återbruk känns väldigt spännande avslutar Jens.

2024-01-10
Henrik Quicklund, energiingenjörHenrik Quicklund, energiingenjör
Henrik Quicklund
Energiingenjör
Jens KarletorpJens Karletorp
Jens Karletorp
VD