Energikartläggning – ett lönsamt måste

Sedan 2016 är det lagkrav på att genomföra en energikartläggning för företag med minst 250 anställda eller en omsättning som överstiger en halv miljard. Det som vid första anblicken kanske kan låta som ett besvärligt måste, blir i realiteten en miljömässig och ekonomisk vinst.

Henrik Quicklund på Wikström genomförde en första energikartläggning, EKL, på RUAG Space redan 2016 när lagen var nästan ny. Resultaten visade på stor besparingspotential och våren 2021 var det dags för en uppföljning och uppdatering.

Högteknologisk tillverkning

RUAG Space vilar på Kallebäckshöjden med en raket som landmärke vid riksväg 40 och infarten till Göteborg. Företaget är en oberoende leverantör inom rymdindustrin och utvecklar samt producerar styr- och kommunikationsdatorer, kommunikationsantenner och mikrovågsutrustning för såväl satelliter som bärraketer. De har bland annat levererat utrustning till Rosetta som i september 2016 var den första satelliten i historien som landade på en komet för provtagning och fotografering. RUAG Space har också bidragit med teknologi till ESA:s bärraketer för satelliter samt NASA:s marslandare Perseverence.
– Hela produktionen består av avancerad, högteknologisk utrustning vars tillverkning kräver en mycket kontrollerad miljö, berättar Rolf Törnqvist som tillsammans med Lars Aronsson delar ansvaret för säkerheten i RUAG:s lokaler.
– Produkterna ska tåla en uppskjutning, strålningen i rymden och fungera under mycket lång tid i en satellit utan någon service eller reparationer. Tillverkningen sker
därför i renrum under extrema miljökrav.

Halverad energiåtgång

Det är bland annat tillverkningen i renrum som leder till de stora energibehoven, förklarar Henrik. För att kunna skapa rätt miljö med låg partikelhalt och kontrollerad partikelstorlek krävs stora mängder luft. Luften ska även vara befuktad med rätt procentsats, i det här fallet till 50 % +- 5 % och hålla en temperatur på optimala
22° +- 3°. Det ställer höga krav på anläggningen, inte minst ur energisynpunkt så det finns mycket att vinna på en noggrann kartläggning.

I samband med den förra energikartläggningen fick Consat SES AB i uppdrag av fastighetsägaren Klövern (numera en del av Corem Property Group) och RUAG att genomföra ett energiprojekt för att effektivisera klimatstyrningen för renrummen. Consat stod för totalentreprenaden med ansvar för design och funktion av processventilationen med en målsättning att uppnå såväl en besparing på 49 % som ett förbättrat inneklimat. Deras arbete och resultat gav också värdefull information inför årets kartläggning, konstaterar Henrik.
– Det har varit väldigt intressant att följa upp arbetet och se vilka besparingar det har lett till, och att återbetalningstiden för dessa åtgärder har utmärkt sig som ovanligt kort.
– Det är fantastiskt roligt att energikartläggningen har bekräftat våra beräkningar och till och med visar på en 55-procentig minskning, säger Lars-Olof Lindeheden på Consat. Om våra olika kompetenser så tydligt visar på potentialen och leder till att fler fastighetsägare och företag vill arbeta med att minska sitt fotavtryck har vi
verkligen lyckats.
– En dryg halvering är väldigt bra resultat, bekräftar Lars, och nu föreslog Henrik att vi ska fokusera på processerna i renrummet med en rad nya mätpunkter, vilket kommer att generera ytterligare besparingar på några års sikt.

Mycket gott samarbete

Den här sortens satsning är inte självklar, påpekar Rolf, det är en stor investering och han vill gärna ge en eloge till fastighetsbolaget Klövern som initierade en energieffektivisering av hela fastigheten. Det har varit lärorika och inspirerande år att få följa och vara delaktig i såväl effektiviseringsarbetet som den efterföljande kartläggningen.
– Vi har känt oss väldigt trygga under Henriks ledning i energikartläggningen,
säger Lars. Här i fastigheten är RUAG driftansvarig för renrummet medan Klövern som hyresvärd ansvarar för drift och underhåll av fastigheten. Att hålla ordning på snåriga lagkrav och var gränserna för ansvaret ligger är inte lätt. Henrik är mycket kunnig och bra på att förmedla sin kunskap direkt till oss, i rapporter och gentemot myndigheter.

Alla är ense om att samarbetet har fungerat mycket bra mellan alla involverade; Klövern RUAG, Wikström och Consat SES AB har alla varit engagerade och dragit åt samma håll.

Kartläggningen gav mersmak

Redan nu diskuterar RUAG och Wikström nästa kartläggning och vad den kan innebära. Inom kort kommer RUAG att minska produktionsytan då produktionen har blivit mer effektiv och vissa delar automatiserats, vilket i sig troligen kommer att påverka energiåtgången positivt.
– Sedan blir man ju väldigt inspirerad att leta vidare, säger Lars.
– Nästa steg blir att titta närmare på belysning, konstaterar Rolf, plocka in tidsstyrning, byta ut armaturer mot LED med mera. Men vi ska också titta närmare på produktionsprocesserna.
– En av de rekommenderade åtgärderna från årets kartläggning var att utöka antalet elmätare med fokus på processerna i renrummet. Ju fler mätpunkter man har desto klokare blir man, bekräftar Henrik.
2022-03-09
Lars Aronsson och Rolf Törnqvist från RUAG Space.
Henrik Quicklund från Wikström.