Energismart samarbete i ny stadsdel

I den nya Mölndalstadsdelen Pedagogen Park utvecklar Aspelin & Ramm såväl bostäder som lokaler för butiker och kontor. I processen har de med sig Wikström för uppdrag inom bland annat energisamordning och driftoptimering.

Pedagogen Park växer fram i Mölndal och Aspelin & Ramm utvecklar bostäder, kontor och lokaler – bland annat i BRF Växthuset som stod färdigt i somras. Det Wingårdh-ritade huset har en ICA-butik i bottenplan, parkeringsplatser i mitten och bostäder högst upp med takterrass och växthus som kronan på verket.

För att säkerställa ett systematiskt energiarbete i alla skeden har de kallat in konsulterna på Wikström. Det är nämligen inte ovanligt att en för hög energiförbrukning upptäcks först när byggnaden står färdig.
– Vi har insett att vi som byggherre måste äga frågan och därför har vi valt att inleda ett strategiskt arbete med Wikström som konsulter, säger Daniel Eliasson, projektledare för BRF Växthuset och BRF Odlaren (inflyttning mars 2024) på Aspelin & Ramm.

Proaktiva och nytänkande

Wikström granskar VVS- och konstruktionshandlingar, deltar vid provningar och besiktningar och följer upp den i tidigt skede framtagna energiplanen. Det är viktigt att säkerställa att de förutsättningar som antogs vid energiberäkningen även gäller i den färdiga byggnaden.

BRF Växthuset bevakas noga med månatliga avstämningar under de första
12 månaderna som färdigt hus. Med olika stomsystem och skilda miljökrav i samma
hus är energifrågorna komplexa.
– Det är roligt att se var det landar och följa upp energiberäkningar och verkligen
röra sig nere i detaljerna. Vad stämmer, vad stämmer inte – och varför? Aspelin &
Ramm är nytänkande. Det är stimulerande med kunder som är så strukturerade och
proaktiva när det gäller energifrågor, säger Henrik Quicklund, energiingenjör på
Wikström.

Fruktsamt samarbete

Att arbeta med energifrågor på ett systematiskt sätt har blivit en självklarhet för
Aspelin & Ramm, både av ekonomiska skäl och som följd av önskemål om mer hållbara fastigheter.

Arbetssättet har utkristalliserat sig i samarbete med Wikström.
– Vi har gemensamt spånat fram tillvägagångssättet för de olika skeendena i ett
byggprojekt: från programhandling till förvaltning. Vi behöver stöttning i de här
frågorna och vi är väldigt nöjda med att gemensamt ha hittat en lämplig nivå i varje
skede, säger Daniel Eliasson.
2024-04-03
Henrik Quicklund (Wikström) och Daniel Eliasson (Aspelin & Ramm)
En gemensam vision och samstämmighet är nyckeln till ett framgångsrikt projekt.