Inneklimatanalysen - en allt viktigare del i byggprocessen

I takt med att kraven för en god inomhusmiljö höjs ökar efterfrågan på inneklimatanalyser. Analysen kräver en helhetssyn över hur tekniska installationer samverkar med byggnaden och den verksamhet som bedrivs i den.

Inneklimat är komplext

Att skapa rätt inneklimat är avgörande för att hyresgäster och anställda i olika byggnader ska kunna få ut maximal nytta och komfort av sin innevistelse. Kraven höjs ofta i projekteringsprocessen via beställarnas egna miljömål kopplade till både ISO-standarder, riktlinjer, och inneklimat i samtliga av dagens miljöcertifieringssystem, såsom Miljöbyggnad, BREAM och LEAD. Anders Malmberg, energi- och miljöspecialist på Wikström, förklarar:
– Det finns en mängd aspekter att ta i beaktande när inneklimatet ska säkerställas. I och med att branschens mål höjs och kraven från hyresgäster, myndigheter och andra organ ökar, ser vi ett växande behov av verifierande mätningar och analyser av klimatet mot ställda krav. Detta är helt naturligt då upplevelsen av inneklimatet är en väldigt viktig faktor för fastighetsägarnas kunder. Nöjdhet beträffande trivsel och hälsa i nybyggda lokaler är något vi i byggprocessen bör ta på största allvar.

Mätningar fastställer att målen verkligen nåtts

Vid varje nybyggnation görs teoretiska beräkningar för att säkerställa det framtida inneklimatet, men varje process är dynamisk och olika faktorer kan dyka upp på vägen.
– Trots noggranna inneklimatberäkningar är det alltid klokt att i efterhand fastställa att målen verkligen nåtts. Inneklimatanalyser görs vanligtvis i samarbete med fastighetsägare, entreprenör och hyresgäster och startar oftast med en inventering
och intervju med berörda parter.

Efter att ha identifierat eventuella problemområden påbörjas klimatanalysen med indikerande mätningar på plats i valda delar av byggnaden. Detta följs upp med fördjupade mätningar av operativ temperatur, yt- och lufttemperaturer samt luftrörelserna i vistelsezonen för att tydliggöra om det finns risker för luftdrag. Slutligen kompletterar vi med mätningar av luftflöde och koldioxidnivåer i utvalda rum. Utifrån detta görs sedan en resultatanalys där eventuella problem pekas ut och en åtgärdsplan läggs fram.

Helhetssyn krävs i byggprocessen

Modern arkitektur och byggteknik har i viss mån förändrat problembilden för inneklimat. Traditionella bekymmer med exempelvis kallras eller köldbryggor har nästan försvunnit i och med att byggnader idag är tätare. Däremot har stora
fönsterpartier och högre luftomsättningar, sådant som generellt associeras med bättre förhållanden, blivit orsak till sviktande resultat.
– Det är en blandning av kunskap och teknik som ligger till grund för detta. Dels handlar det om hur vi använder utrymmen: är vi till exempel många på liten yta blir det varmt och krävs mer kyla.
I flexibla arbetsytor kan det resultera i skiftande upplevelse av temperaturer på grund av felplacerade ventilations- och kyldon, eller om variabla luftflöden inte stämmer mot verksamhetens behov.
Det kan också röra sig om så enkla saker som att man klär sig fel för det avsedda utrymmet vilket gör att det upplevs som onödigt varmt eller kallt. Gemensamt för alla problem är dock att de går att lösa med bra dialog kombinerat med rätt
teknik och kunnande.
– Genomförande av inneklimatanalyser kräver en helhetssyn, där vi som utför detta ser en tydlig samverkan mellan de tekniska installationerna, byggnadens klimatskärm och verksamhetens påverkan, avslutar Anders Malmberg.
2022-06-21
Anders Malmberg på Wikström är specialist på inneklimatanalyser, en kompetens som blir alltmer efterfrågad.
Inneklimatrigg under mätning i nybyggd lägenhet.