Kontorsbyggnad sätter standarden i Kallebäcks Terrasser

​​​​​​​Den kommersiella byggnaden i Kallebäcks Terrasser är en unik fastighet med speciella krav. Att skapa en trygg, tyst och hälsosam miljö i direkt anslutning till en av Sveriges mest trafikerade leder har satt kreativiteten på prov och inneburit flera nya erfarenheter för såväl Wikström som Wallenstam och BRA bygg.
Vad är 500 millimeter tjocka och till stor del av betong? Ytterväggarna på Entré Kallebäck som börjar resas under hösten 2019. Anledningen är närheten till den tungt trafikerade E6:an, järnvägen och de säkerhetsföreskrifter som omgärdar bebyggelse i sådana miljöer. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till ett bostadsområde som också det är under utveckling av Wallenstam. Dels ska ljudet från vägen hållas nere, dels ska de boende i området kunna känna sig trygga i att det finns en barriär mellan dem och trafiken. Därför har kontorsfastigheten skapats med flera unika attribut.
− Bakom oss planerar vi just nu för 1 800 nya bostäder och kontorsbyggnaden är inte bara ett tillskott i projektet utan en direkt nödvändighet för att vi ska få bygga, berättar Marie Taberman, projektledare på Wallenstam.

Unika dimensioner

Fastigheten kommer att vara 235 meter lång och långt mycket tyngre än en genomsnittlig, modern byggnad. BRA bygg har säkrat stommen åtta meter ner i marken och väggarna är prefabricerade i betong och stål med 42 centimeter tjocka bjälklag. Just nu pågår sprängningar i berggrunden där byggnaden kommer att ligga ansluten.
− Det har varit en utmaning att spränga här just eftersom vi ligger tätt intill E6 och Borås-banan, förklarar Magnus Carlsson från BRA bygg. Vi har ställt upp en containerpallisad mot vägen och som tur är har tågtrafiken ett par längre uppehåll, så vi hinner med i genomsnitt en sprängning om dagen. I denna takt bör stomresningen kunna påbörjas enligt plan i november 2019.
Restavfallet från sprängningen återvinns, mals ner i en kvarn på byggplatsen och används som vägfyllnad. Ett av många led för att tänka så hållbart som möjligt under byggnationen.

Simulering ger svar

Byggnadens storlek och tyngd gör projektet unikt, och medför att den blir mycket trög ur inneklimatsynpunkt.
− Vi hade inga referenser på en sådan här byggnad som är tung men samtidigt välisolerad, förklarar Samuel Freiholtz, projektledare på Wikström. Simuleringarna blev mycket intressanta och bekräftar hur trögheten också kan påverka energibehov och inneklimat positivt då förändringar sker långsamt. Vi har därför kunnat dimensionera ner värme och kylinstallationerna och det har känts riktigt spännande. Vi har lärt oss mycket nytt.

Wallenstam har valt att arbeta med en för dem traditionell lösning med värmepumpar som försörjs med el och som täcks upp via deras vindkraftspark. Fastighetens energibehov ska vara minst 25 % lägre än gällande BBR och skall kunna certifieras enligt Green Building. På grund av trögheten i byggnaden har prognosstyrning lyfts fram som en potentiell lösning och i dagsläget arbetar Wikström med att ta fram konstruktionen på den centraliserade kyl-/värmepumpcentralen.

Elegans och modernitet

− När man hör projektbeskrivningen är det lätt att tro att vi håller på att bygga en bunker, säger Samuel Freiholtz och skrattar. Men faktum är att det är långt ifrån sanningen.
− Arkitektbyrån Liljewall har gjort ett jättebra jobb och har lyckats gifta samman funktion och utseende på ett fantastiskt sätt, instämmer Marie Taberman. 

Fasadmaterialet är högglansigt och för tankarna bort från betong och snarare till putsat glas vilket tillför elegans och modernitet. Fasaden som vetter ut mot E6 har fått sina fönster inlagda på ett sätt som gör dem visuellt framträdande vilket ökar känslan av lätthet och luft i huskroppen, och det nordöstra hörnet kommer att byggas helt i glas. Stora grönområden ligger dessutom i direkt anslutning till glädje både för framtida boende och för hyresgästerna i fastigheten. 

Långsiktiga och rymliga lokaler

Fastigheten kommer att bestå av kontors- och konferensytor från våningsplan ett och uppåt. Bottenplan kommer att inrymma gym, ett par butiker samt en gymnastiksal som på sikt ska kunna användas av en skola i området. Fastigheten kommer att ha plats för maximalt 1 200 personer vilket öppnar upp för stora ytor inomhus. Hyresgästerna kommer att få möjlighet till god flexibilitet.
− Vi har jobbat mot ”stoppstandard” våren 2020, säger Samuel Freiholtz. Sedan väntar vi med att dra vissa lösningar tills vi vet vilka hyresgästerna blir eftersom de kommer att behöva behovsanpassade lösningar 
2020-02-05
Mikael Rissanen, Samuel Freiholtz, Marie Taberman och Magnus Carlsson har löst en rad utmaningar tillsammans.