Kraftstaden Fastigheter tar helhetsgrepp med BELOK

Under våren 2022 utförde Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan i samarbete med Wikström en besiktning av tre av kommunens skolor: Dalkjusan, Hjortmosseskolan och Sjuntorpsskolan. Besiktningen utfördes av Anders Malmberg, certifierad energiexpert på Wikström, och utmynnade i en BELOK energidiagnos.

Syftet med en besiktning utifrån ett BELOK-perspektiv är att få en tydlig helhetsbild av samtliga energibesparande åtgärder för en fastighet. Det gör det lättare att prioritera vilka åtgärder som ska utföras i vilken ordning och är därmed ett värdefullt verktyg, menar Sven Nielsen, energiansvarig på Kraftstaden Fastigheter.
– Med BELOK får vi en energiteknisk diagnos på hur huset mår och vilka synergieffekter vi kan få genom att synkronisera åtgärderna. Den ger oss också ett bra underlag för en kommande projektering.

Fördel med extern partner

Det finns också andra fördelar med att ta in en objektiv energiexpert från Wikström. Dalkjusan hade ett äldre termostataggregat, men genom att byta ut fläktarna kunde aggregatet fortsätta fungera i systemet.
– Den sortens kunskaper har inte vi, där är det bra att Anders kan ge ett utlåtande, säger Sven. Vårt samarbete ger oss en hel del kunskaper på köpet, det märks att han är van vid att utbilda inom sitt område.

Värdefull helhetssyn

Sven går nu igenom rapporterna tillsammans med Joakim Forsberg, förvaltare för de aktuella skolorna, för att få en samlad bild av åtgärderna. Några av dem var av enklare slag och har redan påbörjats. I Hjortmosseskolan har rören isolerats och de
föreslagna bytena av termostaterna budgeterats medan andra åtgärder kräver längre ledtider. Redan tidigare hade man funderat på att placera solceller på taken på de berörda fastigheterna, BELOK:s diagram visar på en tydlig besparing och ger ett bra underlag för kommande budget.
– Vi vet att takkonstruktionen på Dalkjusan klarar den ökade belastningen och väntar på besked om de båda andra, säger Sven. Får vi klartecken för solceller innebär det ju en rad fördelar. Dels kapar vi våra egna kostnader, men när vi ökar användningen av egen el kapar vi ju även effektbehovet för Trollhättan, och det
är ju något positivt för hela samhället.

Lättare att nå målen

Närmast på agendan ligger Hjortmosseskolans gymnastiksal som byggdes redan 1970 och vars åtgärder ger en betydande besparingspotential, berättar Joakim.
– En första enkel åtgärd är att byta lysrör. På sikt behöver vi byta ut ett ventilationsaggregat och får vi sedan solceller också leder det till en väsentlig besparing.
– När det blir dags att byta ytskiktet på gymnastikhallen kommer det också att vara ekonomiskt gynnsamt att titta på tilläggsisolering av väggarna, säger Sven. Vi vill få så energieffektiva fastigheter som möjligt, och BELOK gör det lättare för oss att nå våra mål.


2023-03-28
Sven Nielsen, Kraftstaden Fastigheter
Joakim Forsberg, Kraftstaden Fastigheter
Anders Malmberg, Wikström AB