Energi - tjänster för minskad energianvändning

Det finns nästan alltid möjligheter att effektivisera ett företags energianvändning och därmed minska såväl kostnader som miljöpåverkan.

Vår energiavdelning hjälper fastighetsbolag, kommuner, industrier och andra företag att få kontroll över sin totala energianvändning. Vi fastställer utgångsläget och förändringsbehovet och föreslår åtgärder som leder till effektivare energianvändning, bättre miljövärden, bättre funktion i anläggningarna eller utifrån de mål som har satts upp för vårt samarbete.

Helhetssyn
Våra energitjänster omfattar allt från grundläggande förstudier till mer avancerade tjänster och produkter i driftsfasen, där driftoptimering och utbildning är centrala delar i vårt koncept.

En viktig del för effektiv drift av anläggningar är att beslutsfattandet sker utifrån ett tydligt helhetskunnande och systemtänkande inom energiområdet. Vi erbjuder därför ett antal företagsanpassade utbildningar som vänder sig till exempelvis ledningsgrupper, förvaltare, driftpersonal mfl. Mer information hittar du under tjänstebeskrivningen Utbildning.

Våra energitjänster:

Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energiprestanda. Den ger fastighetsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö och kan vara en hjälp i att spara pengar och göra en insats för miljön.
 
Deklarationen, som utförs av våra certifierade energiexperter, innehåller även förslag på lämpliga kostnadseffektiva energiåtgärder. Efter slutförd energideklaration erhålls ett intyg med de viktigaste uppgifterna som sätts upp väl synligt i byggnaden

För mer information om energitjänster kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Anders Malmberg 

031-707 23 16

Henrik Quicklund

Energikontroll

När en anläggning väl tagits i drift är det viktigt att funktionskontroll och uppföljning av system och installationer sker kontinuerligt under en viss tid efter färdigställandet.
 
Vid en energikontroll ingår bland annat kontroll av olika driftparametrar som har betydelse för en ekonomisk drift såsom temperaturer, drifttider, ventil- spjällägen etc. Vi föreslår åtgärder och justeringar för att optimera funktion och energianvändning. Vi erbjuder även möjligheten att teckna ett energikontrollavtal.

Mätning och injustering

Vi utför både injusteringar och mätningar inom ett stort antal områden, ventilation, kyla och värme.
Mätning kan också vara en del vid en mer systematisk genomgång av en fastighets totala energianvändning exempelvis vid en fördjupad energianalys.

Energiberäkning

Att på förhand kunna beräkna en blivande byggnads förväntade energiprestanda med god träffsäkerhet är ett viktigt verktyg som kommer till användning för många olika syften under planering och projektering av en byggnad.

Med kraftfulla beräkningsprogram och lång erfarenhet av att beräkna förväntad energiprestanda och sedan följa upp resultatet i den färdiga byggnaden, har vi den kompetens som behövs oavsett om energiberäkningen ska redovisas i samband med bygglov, eller för att i tidigt skede välja de mest kostnadseffektiva åtgärderna att klara en viss kravnivå.

Förutom energianvändning, hjälper vi även till med frågor som berör tex dagsljus, solskydd eller klimatberäkningar för sommar- respektive vinterfall.

Energianalys

Energianalys innebär att vi tillsammans med kunden går igenom företagets energianvändning och funktion på anläggningen, både som helhet och de olika delsystemen.
 
Kunden bidrar med uppgifter om utrustning, statistik och erfarenheter från eventuella problem.
Vi analyserar uppgifterna och presenterar en statusbeskrivning för olika delsystem och deras funktion, till exempel värme, ventilation, kyla eller belysning. Vi besiktar på plats och studerar även hur dessa funktioner samverkar. Energidiagnosen presenteras i en skriftlig rapport som vi diskuterar med kunden.

Energisamordning

Vid energisamorningsuppdrag stöttar vi beställare/byggherre vid upprättandet av kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. Vi fungerar som resurs när arkitekt och byggnadskonstruktör utformar husets klimatskal och när installationsprojektören tar fram lösningar för värme och ventilation som anpassas till byggnaden. Energisamordnaren deltar i byggprocessen och följer upp att gällande handlingar efterlevs.