Extra viktigt med energikartläggning för SBB

Niklasberg i Vänersborg är ett tidigare regementsområde som består av flera fastigheter. Byggnaderna är uppförda i olika tidsperioder från slutet av 1800-talet fram till 2008 och verksamheterna har varierat genom åren. I dag ägs och förvaltas de av Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, med hyresgäster som främst bedriver offentlig verksamhet. I sex av byggnaderna pågår numera skolverksamhet.

Fastigheterna är konstruerade med gemensamma system för uppvärmning, distributionen sker via kulvertar till flera byggnader och ett flertal ventilationssystem av varierande ålder betjänar de olika delarna. Eric Eliasson, projektledare för energifrågor på SBB väst, ville ha en översyn av husens värmesystem för att hitta effektiva energibesparingar.

Ett antal problemområden

Adam Krantz på Wikström utförde 2021 en energideklaration där han kartlade statistiken från de olika systemen och hur värmen förflyttades mellan de olika byggnaderna. Därefter fick han och kollegan Nils Persson förtroendet att
fördjupa kartläggningen vilket påbörjades med en översyn på plats tillsammans med SBB:s driftpersonal.
– Det var en väldigt bra uppstart för oss, säger Adam. Det här är en stor fastighet och då är det viktigt att sätta ramarna för vad vi ska fokusera på.
– Vi sparade väldigt mycket tid, bekräftar Nils. Det gav så mycket att kunna diskutera med personal som har historiken kring fastigheten och daglig kontakt med hyresgästerna. Vi fick en god inblick i vilka svårigheter de upplevde och kunde ringa
in ett antal problemområden.

​​​​​​​Därefter gjordes utökade mätningar, inventeringar och beräkningar. Resultaten sammanställdes i en rapport med en fördjupad analys av system och besparingspotential samt förslag på åtgärder.

Viktigt att hitta grundorsaken

– När en fastighet drar märkbart stora mängder energi förstår man ju att något är fel, säger Eric. Frågan är bara om det är byggnaden eller installationerna som är grundorsaken och var man kan göra den största skillnaden.

Det fanns på förhand flera misstankar om olika besparingspotentialer, vilka analysen både kunde på- och avvisa. Rapporten kunde bland annat peka ut systemutformning som medfört energiförluster och bidragit till värmeproblematik, ett fläktsystem med oväntat dålig verkningsgrad samt ge en fördjupad analys av
kulvertförluster.
– Man stöter ofta på överraskningar i fastigheter som har så olika byggår, påpekar Nils. Jag kunde följa installationerna bakåt i tiden ner till 1920-talet. I takt med att verksamheten förändras gör man punktinsatser som med tiden blir ineffektiva. Genom justering av feldimensionerade installationer, optimering av styrsystem
och nya, moderna driftsystem kan mycket förändras.
– Det kan till exempel handla om behovsstyrning av ventilation och värme i en skollokal så att den är lagom varm men inte kvav när det är elever på plats, men övrig tid kunna dra ner på värmen, förtydligar Eric.


Värdefullt med Wikströms expertis

Samarbetet med Wikström har fungerat mycket bra tycker Eric, det är värdefullt att kunna använda expertis utifrån som har ett brett perspektiv och kan ge nya infallsvinklar. Efter en första inventering kan det vara svårt att uttala sig om hur långt de kan nå, menar han. Men med de föreslagna åtgärderna ser han det
som fullt möjligt att få ner energianvändningen med mellan 30–50 procent inom de undersökta områdena.
– Det känns ju extra viktigt att göra den här typen av arbete nu för att klara de utmaningar hela landet står inför på energisidan, säger han. Hjälps vi alla åt kan vi kanske klara den här vintern utan att släcka ner delar av elnätet. Det säger en del om värdet och vikten av att göra den här typen av energikartläggning.


Behov av systemhandlingar

Nästa steg i processen består av att prioritera bland åtgärderna som redovisats i rapporten och ta fram en budget för dessa. Inledningsvis har Eric börjat se över fastigheten tillsammans med en styrentreprenör för att kunna besluta om hur, och med vad de ska börja. Därefter kommer behovet av systemhandlingar och ett förfrågningsunderlag, vilket SBB under hösten 2022 gav Wikström förtroendet att hjälpa till med.
2023-04-26
Det är värdefullt att få ta del av Wikströms expertis och breda perspektiv, tycker Eric Eliasson, SBB, här flankerad av Nils Persson t.v. och Adam Krantz t.h. från Wikström.