Helhetsgrepp med återbrukstänk

Det kommunala bostadsbolaget Poseidon står inför ett omfattande renoveringsarbete i många av sina fastigheter i Göteborg. Wikström har stöttat hela vägen från förstudie till projektering.

I förstudiefasen inventerar Wikström värme- och ventilationssystem, tappvatten
och avloppssystem i fastighetsägarens bestånd. Statusen bedöms och förslag till
åtgärder tas fram. Eftersom många fastigheter är äldre behövs ofta det vi till vardags kallar för stamrenovering, nästan alltid i kombination med nya tätskikt i badrummen.
– Det handlar framför allt om att gå igenom och konkretisera de alternativ som
finns i en förstudie, så Poseidon har ett bra beslutsunderlag i nästa steg. Ibland utreder vi olika alternativ och ibland är alternativen givna, säger Adam Krantz på Wikström.

Återbruk på agendan

Hur djupgående arbetet blir i förstudiefasen skiftar, men tillgänglighet är en aspekt som vägs in, precis som 50-årsperspektivet – renoveringar som görs nu ska hålla minst ett halvt sekel framöver. Men den kanske allra viktigaste knäckfrågan rör hur mer återbruk ska möjliggöras för Poseidon, som ägs av Göteborgs stad och är en del av koncernen Framtiden.

Bolagets övergripande mål till 2025 är att vi ska ha halverat vår klimatpåverkan jämfört med 2020. Målet är att klimatpåverkan från ombyggnation ska halveras till 2025 från 2020.
– Men dagens energi och miljökrav, tillverkarens materialgarantier och entreprenörens servicegarantier måste beaktas. Därtill ska det återbrukade materialet hanteras under byggtiden, säger Nils Persson på Wikström om utmaningarna.

Renoverade radiatorer

Ett av projekten som kommit längst är flerbostadshusen på Kallebäcksvägen 3, 5 och 7 som totalt omfattar 72 lägenheter i typiska landshövdingehus från 1930-talet. Där är både förstudie och projektering klara och samrådet med hyresgästerna avslutat.
– Hyresgästsamrådet är en viktig men tidskrävande del av alla projekt. Nu är Kallebäck klart efter totalt fem samråd med hyresgästerna, säger Keyvan Taghipour,
projektchef hos Poseidon.

Att renovera badrum och stamrenovera tar i regel 6-12 veckor per lägenhet och när
samrådsprocessen är avslutad förhandlar Poseidon och Hyresgästföreningen nya hyror. Det är ofta just stamrenoveringen som är i fokus när Poseidons ombyggnadsenhet får en beställning, men i de allra flesta fall tittar man även samtidigt över bland annat fönster, tak och fasader för att öka husens livslängd.
Återbrukstänket finns numera med i alla projekt, men tar sig olika uttryck.
– Vi vill gärna återanvända det som går, men ibland är det för gamla grejer. I Kallebäck är det exempelvis tvåhandsgrepp på kranarna i badrummet. De är för gamla och dåliga. Där har vi i stället landat i att återanvända och totalrenovera våra radiatorer, säger Keyvan Taghipour.

Spännande utveckling

I en förstudie handlar det ofta om att inventera en stor mängd badrum och kök för att bilda sig en uppfattning om det generella skicket. Ett systematiskt återbruk kan komma att kräva mer och utmaningen är att exempelvis varje installation i varje badrum måste granskas för sig, i detalj.
– Formerna för återbruket är inte helt klara, men vi vet att det i princip kommer
att vara standard om några år. Det är så man kommer att jobba och det blir allt viktigare för våra kunder. Vi på Wikström arbetar aktivt med att ta fram interna verktyg för att möta och hantera återbruksfrågan för nuvarande och framtida samarbeten. Det är spännande att få vara med i den utvecklingen, säger Nils Persson.
2024-06-26
Adam Krantz (Wikström)
Nils Persson (Wikström) och Keyvan Taghipour (Poseidon)